תקנון

1.   רקע:

פרס ירושלים לאחדות ישראל נוסד כהנצחה וזיכרון-חי לשלושת הנערים שנרצחו בקיץ 2014- גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואיל יפרח הי"ד. במהלך מבצע "שובו אחים" שנועד לאיתור הנערים, התגלתה רוח העם בתעצומות גבוהות ונדירות. רוח זו הובלה על ידי משפחות הנערים וביקשה לכנס תחתיה את כלל שבטי ישראל.

פרס ירושלים לאחדות ישראל מבקש להמשיך את אותה רוח האחדות ותחושת הלכידות שהתגלו בקיץ 2014. הפרס יוענק מדי שנה לאישים, ארגונים ומיזמים אשר מעלים על נס את קירוב הלבבות, הסובלנות והאחדות בעם, במדינת ישראל ובתפוצות. הפרס יעריך, יוקיר ויתמוך באותם אישים או גופים אשר פועלים בצורה יוצאת דופן ובעלת השפעה רחבה בתחומים אלו.

לפרס שותפים העמותה לזכר העמותה לזכר שלושת הנערים אייל יפרח, גיל- עד שער ונפתלי פרנקל הי"ד, ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת, העומד בראש בירת העם היהודי, עיר השלום והצדק, העיר אשר עליה נאמר- "שעושה כל ישראל חברים".

2.   מטרה:

א.   פרס ירושלים לאחדות ישראל (להלן – "הפרס") נוסד בידי ראש עיריית ירושלים לשעבר ניר ברקת, משפחות פרנקל, שער, יפרח, במטרה לעודד, להוקיר ולהעריך ארגונים, אישים ויוזמות אשר מקדמים סובלנות, קירוב לבבות ואחדות בעם ישראל (בארץ ובחו"ל).

ב.   להגשמת מטרה זו תוקם ועדה בוחרת (להלן – "הועדה"), כאמור בסעיף 3 להלן, שתבחר את הזוכים בפרסים ואת דרכי הענקתם.

3. תקנות כלליות

א.   כל האמור בתקנון זה בלשון זכר תקף במידה שווה הן לגבר והן לאישה.

ב.   אנו שואפים לדבוק, במידת האפשר, באמות מידה ברורות, אובייקטיביות ובלתי מפלות בקביעת הזוכים בפרס.

ג.   הפרס יוענק לכל מי שתרם תרומה מתמשכת ו/או חדשנית בתחום הגברת ההבנה והרגישות ההדדיים בין מגזרים ואנשים בעלי רקע שונה או למיזמים חברתיים ומקוריים אשר מקדמים את רוח האחדות בעם בצורה יוצאת דופן.

ד.   לשם כך, יוענקו בכל שנה פרסים על פי שלוש קטגוריות, לפי מרחב ההשפעה והפעולה:

1.   מקומי – ישוב, רשות או אזור ממוקד.

2.   ארצי – פריסה ארצית או מספר רב של מוקדים ברחבי הארץ.

3.   בינלאומי –  ישראל והתפוצות או פעילות בכמה מדינות.

לכל אחת מהקטגוריות מוזמנים להגיש עצמם יחידים (אישים), ארגונים (הינו תאגיד רשום – עמותה, חברה לתועלת הציבור, חברה בע"מ או שותפות) או מיזמים (פרויקט או תכנית נקודתית שיזם אדם, קבוצת אנשים או תאגיד. המיזם מגלם בתוכו ממד של חדשנות).

ה.   לא ניתן יהיה להעניק את הפרס לאישיות המכהנת במשרה פוליטית או למוסד, ארגון, עמותה או גוף (להלן: "ארגון") פוליטי אחר.

ו.   הפרס יוענק כל שנה אלא אם כן יוחלט אחרת.

ז.   הפרס יכלול מענקים בשקלים בשווי של עד 100,000 ₪ לכל זוכה. גובה המענקים יקבע  על פי החלטת וועדת הפרס.

ח.   הפרס לא יוענק יותר מפעם אחת לאותו אדם, מיזם או ארגון.

ט.   ניתן יהיה להעניק הפרס לארגון אשר נציג ממנו זכה בפרס בעבר או לחלופין לאדם אשר ארגון בו הינו חבר או עובד זכה בפרס בעבר.

י.   ניתן להעניק את הפרס לצוות אנשים (לא יותר מחמישה) שעמלו ופעלו יחדיו ותרומתם נעשתה במשותף והיא ייחודית ומשמעותית.

יא.   במקרים מיוחדים, ניתן להעניק את הפרס לאדם שהלך לעולמו לאחר טקס הענקת הפרס הקודם. במקרה כזה, יוענק הפרס לבן או לבת זוגו או לשאר אחר של מקבל הפרס המנוח.

יב.   הפרס לאישים ולארגונים הוא ביטוי של הוקרה והערכה, ובשום מקרה לא יהווה תשלום של שכר, משכורת או תגמול אחר לזוכים בו, ולא כתחליף לתשלומים כאלה בכל צורה שהיא.

יג.   שום אדם או ארגון לא יורשו לנקוט יוזמה להיכלל בין המועמדים לפרס ושום מועמד לא יידרש לבצע שירות או משימה כלשהם כתנאי לקבלת הפרס.

יד.   תשומת לב הועדה תינתן לאישיותם, לפועלם, לתרומתם לחברה ולמעמדם בקהילה של המועמדים לפרס ולהשפעת הארגונים על החברה.

4. הועדה הבוחרת, הרכבה ותפקידיה

א.   הועדה תורכב מבין אנשי ציבור בעלי מעמד נכבד בקהילה בישראל, התומכים בהגברת ההבנה והרגישות ההדדיים בין אנשים בעלי רקע שונה, מגזרים וגישות שונות.

ב.   תשומת לב מיוחדת תינתן להרכב חברי הוועדה כמייצגים תפיסות עולם ורקעים שונים.

ג.   בוועדה ישבו נציגי משפחות הנערים אשר הפרס הוא לזכרם.

ד.   כמזכירת הועדה תמונה מנכ"לית "פרס ירושלים לאחדות ישראל".

ה.   חמישה מחברי הועדה, ביניהם היו"ר, יהוו מניין חוקי (קוורום) של הועדה.

ו.   הועדה תתכנס במועדים ובמקומות בהתאם לשיקול דעתו של היו"ר. מזכיר הוועדה יתקשר עם חברי הועדה ובהתאם לכך ייקבע מועד הישיבה.

ז.   אם קיימת קרבה משפחתית ו/או היכרות קודמת המעלה חשש למשוא פנים בין חבר וועדה למועמד יהא על חבר הוועדה להצהיר על כך בישיבת הועדה ולהימנע מלהשתתף בדיון על מועמד זה.

ח.   חבר בוועדה לא יורשה להימנות בין המועמדים לקבלת הפרס או ארגון אשר בו הוא עובד, מייצג או חבר בו.

ט.   חבר הועדה רשאי להתפטר מחברותו בועדה בכל שלב של עבודתה, אם הוא חש כי קיים אצלו ניגוד אינטרסים, וכן מכל סיבה אחרת.

 י.   מקום פנוי בועדה לא יפריע לתפקודה של הועדה, בתנאי שקיים המניין החוקי הנדרש.

יא.   הועדה תחליט על האישים והארגונים הראויים לדעתה לזכות בפרס בהתאם לתקנון, כפי שיהיה תקף באותה עת.

יב. בידי מנהל/ת הפרס תינתן הסמכות להקים וועדה מקצועית-מייעצת לוועדת הפרס. וועדה זו תורכב מאנשי שטח ומקצוע אשר מכירים את שדה הארגונים והפועלים בזירת האחדות ותבחן את המועמדויות השונות. תפקיד הוועדה המקצועית הינו לייעץ ולהמליץ לוועדת הפרס על מועמדים אך החלטותיה של אותה וועדה אינן מחייבות את וועדת הפרס.

5. תקנות כלליות ומינהליות:

א.   ניהול כספי הפרס יעשה ע"י רו"ח.

ב.   ניתן יהיה להכניס תיקונים או תוספות, בהתאם.

ג.   הועדה רשאית להקים תת-ועדה שיכהנו בה  חלק מחברי הועדה, ואשר תוסמך לדון בחלק מהעניינים שיגיעו לשולחנה של הועדה ובלבד שההחלטות המהותיות לגבי הפרס יתקבלו ע"י הועדה.

ד.   כל ההליכים של הועדה וכן של כל תת-ועדה מטעמה יהיו בהתאם לתקנון זה כפי שיהיה תקף באותה עת.

ה.   ההחלטות של הועדה או של כל תת-ועדה יתקבלו ברוב קולות. במקרה של שוויון קולות, תהיה ההחלטה בהתאם להצבעת היו"ר.

6. הודעות לציבור והגשת מועמדות לפרס:

א.   החלטות בנוגע לסעיפים הבאים יפורסמו ברבים:

(1)   הדרך בה יש להגיש מועמדות לפרס;

(2)   התבחינים לקבלת הפרסים

(3)   המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס;

(4)   יום הענקת הפרס;

(5)   פרטים אחרים אשר הועדה רואה לנכון.

ב.   כל ההודעות לציבור תפורסמנה בעיתונות ובאינטרנט.

ג.   הגשת מועמדים לפרס יכולה להיעשות ע"י:

(1)   כל אדם או ארגון.

(2)   כל גוף, מוסד, רשות מקומית וכיוצא בזה.

(3)   חבר בוועדה לא יורשה להגיש לדיון מועמדות כלשהי לפרס.

ד.   למרות האמור בס"ק 6 (ג')(3) שלושה חברי ועדה לפחות רשאים להעלות לדיון מועמדות אף אם לא הוגשה בדרכים הנזכרות בסעיף 6.

ה.   הגשת מועמדות תיעשה בצורה מקוונת אל הוועדה באמצעות אתר הפרס ותכלול רכיבים אלה בהתאם לסוג המועמד:

(1)    אישים:

i.    פרטים אישיים על המועמד: השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, וכיו"ב.

ii.   פרטי מגיש הבקשה: השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, וכיו"ב.

      ביוגרפיה מלאה על המועמד.

iii.   שמות הממליצים ופרטיהם בצירוף מכתבי המלצה

iv.   נימוקים למועמדות (לא יותר מחצי עמוד): מדוע מועמד זה ראוי לקבלת הפרס.

(2)   ארגונים:

i.   פרטים על הארגון: השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, וכיו"ב

ii.   פרטי מגיש הבקשה: השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל וכיו"ב

iii.   תקציר על הארגון

iv.   שמות הממליצים ופרטיהם בצירוף מכתבי המלצה

v.   נימוקים למועמדות (לא יותר מחצי עמוד): מדוע ארגון זה ראוי לקבלת הפרס

(3)   מיזמים חברתיים:

i.   פרטים אישיים על המועמדים/הארגון/התוכנית: השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת     הדוא"ל וכיו"ב

ii.   פרטי מגיש הבקשה: השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל וכיו"ב

iii.    תקציר על המיזם

iv.   שמות הממליצים ופרטיהם בצירוף מכתבי המלצה

v.   נימוקים למועמדות (לא יותר מחצי עמוד): מדוע תוכנית זו ראויה לקבלת הפרס

vi.    ניתן לצרף מבחר מייצג של שמות ספרים, מאמרים, כתובת אתר אינטרנט, סרטונים וכדומה העשויים להרחיב את המידע על המועמדים ולהקל על ההערכה של הועדה את המועמדים. חומר זה לא יוחזר

vii.   כל המלצה תכלול שם מועמד אחד בלבד.

viii.   כל מי שימליץ על מועמד לפרס, שהמלצתו התקבלה ותובא לדיון בהתאם לתקנון.

ix.   אין הוועדה מחויבת למסור את החומרים שהוגשו למועמדים.

x.   הצעות וחומר על מועמדים שלא יוגשו כראוי, לא יועברו לטיפול הוועדה. הודעה על כך תימסר למגיש ההצעה.

xi.   ניתן לחדש המלצה משנים קודמות, בתנאי שהממליץ מאשר את רצונו להגיש מועמדות מחודשת זו לועדת הבחירה.

7. הכרעה בנוגע לפרסים:

א.   הועדה תדון רק בעניינם של מועמדים שהוגשו לה בהתאם לתקנון זה.

ב.   ההליכים של הועדה ושל כל תת-ועדה מטעמה וכל פרטי הדיונים ושמות המועמדים אשר לא קיבלו את הפרס יישארו חסויים, גם לאחר מועד הענקת הפרס.

ג.   הועדה תודיע את החלטותיה לועד המנהל של "פרס ירושלים לאחדות ישראל" לא יאוחר משישה שבועות לפני המועד.

ד.   עד למועד הפרסום ברבים של שם הזוכה בפרס על חברי הועדה לשמור בסודיות את שמות הזוכים. חובת הסודיות חלה גם על הזוכים בפרס עצמו.

ה.   הודעה על הענקת הפרס תימסר לזוכים בפרס במועד ובדרך כפי שיקבעו ע"י מזכירת הועדה.

ו.   הזוכים יחוייבו לשיתוף פעולה בכל הנוגע.

8.  הענקת הפרס:

א.   על הזוכים בפרס להשתתף אישית בטקס הענקת הפרס. אם מסיבה מוצדקת שתראה לוועדה, נאלץ זוכה בפרס להעדר מהטקס, עליו לדאוג לממלא מקום שיאושר מראש ע"י מזכירת הוועדה. לא התמלאו תנאים אלה – תבוטל הענקת הפרס לזוכה.

ב.   אין באמור בתקנון זה לחייב להעניק את הפרס אם בכלל ואם בשנה מסויימת.

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2024 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE