תקנון תחרות חידון 10 שאלות בנושא אחדות

תקנון תחרות חידון 10 שאלות בנושא אחדות

עמותת גשר מפעלים חינוכיים (להלן: "מארגנת התחרות") מארגנת תחרות חידון במסגרת אירועי פרס ירושלים לאחדות ישראל. תקנון זה יחול על תנאי התחרויות, הפרסים, אופן הליך בחירת הזוכים ותנאים נוספים.

  1. תחרות חידון

1.1 בין התאריכים  22.5.18 – 6.6.18 תתקיים תחרות חידון במסגרת אירועי פרס ירושלים לאחדות ישראל.

1.2 בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן – "משתתף/ים") אשר יענה על החידון בין התאריכים 22.5.18 – 6.6.18

1.4 מארגנת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף אשר אינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהם כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, של כל דין או של זכות על פי דין.

1.5 משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה.

  1. זכייה ופרסים

2.1 בתום תקופת התחרות, יבחרו הזוכים מכלל המשתתפים השונים, הזוכים יהיו  10 המשתתפים הראשונים שיענו נכונה על הכי הרבה שאלות.

2.2 השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לפרסום צילום המסך של הזכייה, ו/או שימוש בתמונה ו/או הפוסט בעתיד עפ"י שיקול דעתה של מארגנת התחרות.

2.3 בתחרות יהיו 10 זוכים.

2.4 פרסים: כל זוכה יהיה זכאי לקבל רמקול בלוטוס.

2.6 אין מארגנת התחרות אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי מארגנת התחרות בעניין זה.

2.7 לצורך מימוש הפרסים, מארגנת התחרות תיצור קשר עם הזוכים באמצעות פרטי הקשר שהושארו בזירת התחרות.

2.8 נציגי מארגנת התחרות יצרו קשר עם הזוכה בתוך 30 ימי עסקים ממועד סיום תקופת התחרות, על מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.

2.9 במידה ונציגי מארגנת התחרות לא יצליחו ליצור קשר עם זוכה במשך תקופה של 30 ימי עסקים מתום תקופת התחרות בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי מארגנת התחרות תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד מארגנת התחרות בקשר עם הפרס. למרות האמור, מארגנת התחרות זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

2.10 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

2.11 הפרס הינו אישי והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

2.12 למארגנת התחרות שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי התחרות, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

  1. זכויות יוצרים:

3.3. ההשתתפות בתחרות מהווה אישור לשימוש בתמונות החידות הזוכות ובפרטי המשתתפים לפרסום קיום התחרות בכל מדיה שהיא.

  1. פטור מאחריות:

4.1. מארגנת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

4.2. המשתתף מצהיר בזאת כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלת התחרות, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת מארגנת התחרות, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. מארגנת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6 מארגנת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

  1. שונות

5.1. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף, כי הוא מסכים לתקנון זה.

5.2. מנהלת התחרות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3. מנהלת התחרות תהא רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בתחרות היתה נמוכה או בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התחרות בגין ביטול התחרות כאמור.

5.4. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, מארגנת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתכנים המשתתפים בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

5.5. מארגנת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.6. במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית מארגנת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי.

5.7. מארגנת התחרות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

5.8. מארגנת התחרות פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות מנהלת התחרות למסור את המתנות למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה.

5.9. מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

5.10. בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  1. הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.
  2. בהשתתפותו, המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את מארגנת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.